1. Daarom zal Ik vuur werpen in het huis van Hazaël;dat zal de paleizen van Benhadad verteren.
  2. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken,Ik zal de inwoner uitroeien uit Bikeat-Aven,en de scepterdrager uit Beth-Eden,en het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir,zegt de HEERE.
  3. Zo zegt de HEERE:Vanwege drie overtredingen van Gaza,ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen,omdat zij Mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebbenom hen uit te leveren aan Edom.
  1. De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving.
  2. Hij zei:De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw,vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinkenzodat de weiden van de herders treuren,en de top van de Karmel verdort.
  3. Zo zegt de HEERE:Vanwege drie overtredingen van Damascus,ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen,omdat zij met ijzeren dorssledenGilead gedorst hebben.
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.