25 September 2022 Liturgie 25-09-2022 09:30

Voorganger: ds. N.A. Donselaar uit Middelharnis
Tijdens deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend en zal tevens opening van het winterwerk zijn.
Voorzang:
Psalm 6 vers: 9
 1. De HEER' wild' op mijn ker - men,
  Zich over mij ontfermen;
  Hij heeft mijn stem verhoord,
  De HEER zal, op mijn smeken,
  Geen hulp mij doen ontbreken;
  Hij houdt getrouw Zijn woord. 
Votum en groet
Psalm 67 vers: 1
 1. D' algoede God zij ons genadig,
  En zegen' ons met overvloed;
  Hij doe Zijn aangezicht gestadig
  Ons lichten, en Hij zij ons goed;
  Opdat elk genegen
  Zich aan Uwe wegen
  Op deez' aarde wenn';
  En de blinde heiden,
  Nu van God gescheiden,
  Eens Uw heil erkenn'. 
Lezen van de wet
Psalm 119 vers: 53
 1. Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
  Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
  Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
  Bevestigen, in al mijn levensjaren,
  Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
  Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
Schriftlezing
Romeinen 12: 9 - 20
 1. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
 2. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.
 3. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
 4. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
 5. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
 6. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
 1. Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
 2. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
 3. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
 4. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
 5. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
 6. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
Doop kinderen

De hoofdsom van de leer des Heiligen Doops is in deze drie stukken begrepen: Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. a Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, b waardoor ons de onreinigheid onzer zielen wordt aangewezen; opdat wij vermaand worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen, en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken.
Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. c Daarom worden wij gedoopt in den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes. d Want als wij gedoopt worden in den naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, e en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil. f En als wij in den naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, g alzo dat wij van al onze zonden bevrijd, en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in den naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig Sacrament, dat Hij in ons wonen, en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toeeigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk, de afwassing onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. h Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede en met alle krachten, i de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen. j En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, den Vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uwen zade na u.
Dit betuigt ook Petrus, met de woorden: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. k
Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was; l gelijk ook Christus hen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft; m
Omdat dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen, als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond, dopen; en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen, in het opwassen hiervan breder te onderwijzen.
Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot zijn eer, tot onzen troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heiligen naam aldus aanroepen: O Almachtige, Eeuwige God: Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met den zondvloed gestraft hebt, en den gelovigen Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard; Gij, die den verstokten Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelke de Doop beduid werd; wij bidden U, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heiligen Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven; opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat zij dit leven (hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) om uwentwil, getroost, verlaten, en ten laatsten dage voor den rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door Hem, onzen Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heiligen Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Vermaning aan de Ouders, en die mede ten Doop komen
Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord, dat de Doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen; daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde, dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden: Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent, dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente, behoren gedoopt te wezen?
Ten andere, of gij de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament, en in de Artikelen des Christelijken geloofs begrepen is, en in de Christelijke Kerk alhier geleerd wordt, niet bekent, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen?
Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader (moeder) of getuige zijt, in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen (en te helpen) onderwijzen? Antwoord: Ja Daarna bij het dopen spreekt de Dienaar van het Goddelijke Woord:
ik doop u in den naam des Vaders en des Zoons, en des Heiligen Geestes. Dankzegging
Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door uw Heiligen Geest tot lidmaten van uw eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook, door Hem uw lieven Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met uw Heiligen Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijke en godzalig opgevoed worden, en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen; opdat zij uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onzen enigen Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U, en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, den enigen en waarachtigen God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen.

Psalm 105 vers: 5
 1. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
  Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
  Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
  Tot in het duizendste geslacht.
  't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
  Bevestigt Hij van kind tot kind. 
Psalm 134 vers: 3
 1. Dat 's HEEREN zegen op u daal';
  Zijn gunst uit Sion u bestraal';
  Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
  Looft, looft dan aller heren HEER. 
Gebed
Psalm 84 vers: 1, 2 en 6
 1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
  O HEER, der legerscharen God,
  Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
  Hoe branden mijn genegenheên,
  Om 's HEEREN voorhof in te treên!
  Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
  Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
  En aan mijn ziel het leven geeft. 
 1. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
  De zwaluw legt haar jongskens neer
  In 't kunstig nest bij Uw altaren,
  Bij U, mijn Koning en mijn God,
  Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
  Geduchte HEER der legerscharen,
  Welzalig hij, die bij U woont,
  Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 1. Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
  Is t' allen tijd een zon en schild;
  Hij zal genaad' en ere geven;
  Hij zal hun 't goede niet in nood
  Onthouden, zelfs niet in de dood,
  Die in oprechtheid voor Hem leven.
  Welzalig, HEER, die op U bouwt,
  En zich geheel aan U vertrouwt. 
Preek
Psalm 116 vers: 10 en 11
 1. Ik zal Uw naam met dankerkentenis
  Verheffen, U al mijn geloften brengen;
  'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
  In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 1. Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
  Om daar met lof Uw groten naam te danken.
  Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
  Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
Dankgebed
Psalm 85 vers: 1
 1. Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond,
  Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont;
  De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
  Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
  Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;
  De hitte van Uw gramschap is geblust.
  O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
  Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 
Zegen